Voor 4 uur besteld, zelfde dag verzonden

Gratis verzending bij een bestelling van €50 euro

Betaal met After Pay

Menu

Algemene Voorwaarden
Algemene Leveringsvoorwaarden
admin
oktober 1, 2021

Alles voor Cosmetica hierna ook te noemen AVC, gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard

1. Toepasselijkheid.

 1. Alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van AVC aangaande het door haar verkopen van beauty producten en toebehoren,onderhoud daarop en het geven van opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van uiterlijke verzorging worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met AVC zijn overeengekomen.
 4. Indien AVC schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van AVC voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.
 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6 AVC is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

7. Een exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij AVC en staan tevens op de webshop vermeld.

2. Handelsnaam en inschrijving

 1. De handelsnaam is Alle voor Cosmetica
 2. AVC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 37061192.
 3. De hernieuwde algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 28 november 2021.

3.   Aanbiedingen/Kortingen.

Aanbiedingen zijn alleen geldig als dit schriftelijk is aangekondigd en gelden alleen voor vastgestelde perioden. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien dit door AVC schriftelijk is bevestigd.

4.   Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen in euro’s, inclusief BTW, en exclusief verzend- en rembourskosten. Echter altijd onder voorbehoud van drukfouten.
 2. AVC behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.
 3. Alle prijslijsten zijn bij AVC gratis verkrijgbaar. Deze zijn tevens op de website vermeld en kunnen altijd gewijzigd worden.

5. Levering en transport

 1. Een overeengekomen levertijd geldt bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de capaciteit van AVC op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is AVC bevoegd om zelf tebepalen aan welke orders en in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.
 4. Reguliere bestellingen dienen 24 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5, Bestellingen dienen uitsluitend per e-mail te worden doorgegeven.

6. Alle leveringen van goederen geschieden contant, middels vooruitbetaling of onder rembours. Toezendingen van goederen geschiedt te allen tijde onder rembours. Indien goederen onder rembours verzonden worden en door nalatigheid van de ontvangerniet afgeleverd kunnen worden, worden de kosten die daaraan zijn verbonden alsnog in rekening gebracht bij de wederpartij. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de wederpartij.

6. Garantie

 1. AVC garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zijn van materiaalfouten en

fabricagefouten.

 • Elektrische apparaten geleverd door AVC die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan AVC mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. AVC behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat AVC in voor retour- en reparatiekosten.
 • AVC zorgt bij het versturen van de door haar geleverde goederen voor een zodanige verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de goederen in goede orde worden ontvangen. AVC stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele breuk tijdens het transport. Indien sprake is van breuk als gevolg van een beschadigde verpakking, dan is slechts sprake van vergoeding indienontvanger al bij ontvangst de transporteur informeert van de geconstateerde beschadiging van de verpakking. Indien er een schriftelijke verklaring van de transporteur overlegd kan worden alsmede de beschadigde verpakking en goederen aan AVC dan zal er worden overgegaan tot vergoeding van de producten. Indien om welke redenen dan ook de kwaliteit van de geleverde goederenniet voldoende blijkt te zijn, dient ontvanger dit binnen 48 uur na ontvangst aan AVC te melden en op verzoek van AVC de desbetreffende goederen te retourneren. Indien AVC constateert dat de kwaliteit inderdaad onvoldoende is zal AVC deze producten vervangen of crediteren op de bank of girorekening van de wederpartij. Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen 1 werkdag te melden aan AVC.

7. Reclame

 1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij AVC temelden. De aankoop bon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan haar eisen en binnen acht dagen na ontvangst.
 2. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde als ook defactuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door AVC in behandeling genomen.
 3. Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijsindien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of twee AVC, naar haar vrije

keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkigeproducten zal de wederpartij de producten op verzoek van AVC aan AVC retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.

 • Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de voorwaarden met AVC ten opzichte van laatstgenoemde.
 • Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.
 • Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.

8.   Retourzendingen Webshop

Geleverde en geaccepteerde producten worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. AVC heeft het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen. Klachten dienen uiterlijk binnen 1 werkweek na ontvangst schriftelijk te worden gemeld. Bij gebreke wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt de klachtenperiode. Zijn producten geheel of gedeeltelijk gebruikt dan worden zij geacht te zijn geaccepteerd.

9.   Betaling Webshop

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betaling of per pin.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVC. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van AVC te vermenigvuldigen.
 • De wederpartij zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVC, logo’s en/of afbeeldingen van diverse merkendoor elkaar heen gebruiken of combineren, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van AVC, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartijkrachtens enige overeenkomst aan AVC verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomenvergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de producten teverhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvanAVC eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang AVC eigenaar van een product is, zal de wederpartij AVC onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deproducten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de wederpartij AVC op AVC eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement vande wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van AVC. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 5. AVC is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. Alle geleverde zaken blijven eigendom van AVC tot aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Ook indien zij zijnverwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen. AVC krijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door AVC geleverde zaken.

12. Kosten

 1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen,welke AVC maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
 2. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van deadvocaat of deurwaarder van AVC is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

13. Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die AVC op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van AVC.

14. Aansprakelijkheid

 1. AVC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van AVC. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. AVC adviseert gebruikers van haar producten contact op te nemen met dehuisarts in ieder geval van astma of zwangerschap of andere huidaandoeningen.
 2. AVC is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de ter zake gegeven garanties.
 3. AVC is noch op grond van de wet noch uit de voorwaarden aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AVC te allentijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of

factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

 • AVC kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van AVC zijn belast.
 • AVC is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel hetzich op niet juiste wijze ontdoen van het product. De goederen en diensten welke door AVC geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaars. AVC accepteert generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten.
 • AVC stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duidenop aanwezigheid van allergieën en of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als de wederpartij van de koper.

15. Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van AVC wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan AVC van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van AVC, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van AVC die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de voorwaarden was te voorzien – de nakoming van de voorwaarden tijdelijk of blijvendverhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
 2. Mocht AVC als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim tekunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.
 3. In geval van overmacht heeft AVC het recht de voorwaarden te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Mocht een overmacht toestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van devoorwaarden te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd

c.q. uitgevoerd.

 • Indien door AVC is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. AVC geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. AVC kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming vande garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
 • AVC is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.
 • AVC geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheidvoor bepaalde doelstellingen anders dan uiterlijke verzorging.

16. Vrijwaring en verrekening

 1. Indien AVC ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij AVC ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
 2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door AVC worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

17. Ontbinding door AVC

 1. Indien wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
  2. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der wet, voorwaarden of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  4. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder

begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van dedoelstelling van haar bedrijf, heeft AVC door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de voorwaarden dooreen schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

18. Privacywetgeving

 1. Persoonsgegevens worden door AVC strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan AVC toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Iedere partij staat er voor in dat hun personeel, modellen en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in lid 2 zullen houden.

19. Klachtenprocedure

 1. Eventuele klachten kunnen via onderstaande procedure bij AVC worden gemeld waarna deze in behandeling worden genomen.
 2. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gericht aan : Alles voor cosmetica.

T.a.v. de Klachtencommissie,

Hectorlaan 27, 1702 CL Heerhugowaard.

 • Eventuele klachten zullen door de klachtencommissie als vertrouwelijk behandeld worden.
 • Binnen twee weken ontvangt u een brief met de bevestiging van uw klacht.
 • Indien mogelijk worden klachten binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt de uitslag van uw klacht schriftelijk.
 • Indien uw klacht niet binnen 4 weken kan worden afgehandeld ontvangt u van AVC een brief met de reden van het uitstel en eenindicatie van de periode waarin uw klacht wel zal worden afgehandeld.

6. AVC zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van 3 jaar bewaren.

20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruittussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop
   Calculate Shipping